அம்மாவுக்கு இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி

அம்மாவுக்கு இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி நேற்று செலுத்தப்பட்டது. அம்மா நலமாக இருக்கிறார். இறைவனுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.