புதிய பொழுதுபோக்கு

RBI இது வரை வெளியிட்டிருக்கும் நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை…சேர்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன். சுதந்திர இந்தியாவின் நாணயங்களும், அதற்கு முன் புழங்கிய ரூபாய் நோட்டுகளும்.

ஓட்டை காலணா, George VI King Emperor காசுகளை இன்று பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக உள்ளது. ₹ 1 பைசாவிலிருந்து ₹10 ரூபாய் வரை கீழே.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.