வாசிப்புப்பாேட்டி2021 மற்றும் #FilmReviews2021 பரிசுக்கோப்பைகள்

#வாசிப்புப்பாேட்டி2021 மற்றும் #FilmReviews2021 பரிசுக்கோப்பைகள்

#வாசிப்புப்பாேட்டி2021 மற்றும் #FilmReviews2021 பரிசுக்கோப்பைகள்

#வாசிப்புப்பாேட்டி2021 மற்றும் #FilmReviews2021 பரிசுக்கோப்பைகள்
வெற்றியாளர்கள் பெயர் பொறிக்கப்பட்டு வாங்கி வந்தேன்.

மொத்தமாக 78 பரிசுக்கோப்பைகள்.

வெற்றியாளர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட பரிசுக்கோப்பையின் புகைப்படங்களை அனுப்பியிருக்கிறேன்.

#வாசிப்புப்போட்டி2021 மற்றும் #FilmReviews2021 பரிசளிப்பு விழா சென்னை கவிக்கோ மன்றத்தில் ஏப்ரல் 14 அல்லது ஏப்ரல் 15 மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.