சங்கரய்யா 100

சங்கரய்யா 100

100 வயதை அவர் தொட்டிருப்பது அவரின் சுயஒழுக்கத்தை காட்டுகிறது. அவரின் அர்ப்பணிப்பு, தியாகங்களை போற்றுவோம்.

சங்கரய்யா100

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.