தோட்டம்

True. கம்பளி பூச்சிகளும், பட்டாம்பூச்சி 🦋 களும் என் தோட்டத்திற்கு வந்த பிறகு தான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சரியான செடிகளை வளர்க்கிறோம், மருந்தெல்லாம் அடிக்காமல் சரியான முறையில் வளர்க்கிறோம் என்று. #garden

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.