முதலில் எடுத்த தக்காளிகள்

ஒன்றரை மாதத்திற்கு மேலாக வளர்ந்த தக்காளிகளை இன்று பறித்தேன். 7 தக்காளிகளில் முதலில் வந்தவை இவை.

Tomatoes have been growing for the past 1.5 months and plucked the first of the 7 tomatoes which came up so far.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.