கொத்தவரங்காய் மற்றும் தக்காளி- Cluster Beans and Tomato

பொங்கலுக்கு பிறகு நல்ல வெயில் இருந்ததில் செடிகள் கிடுகிடு வென வளர ஆரம்பித்தன. 7 கொத்தவரங்காய் மற்றும் 5 தக்காளி கள் வந்திருக்கின்றன.

Cluster Beans

Sunny days helped gardening after pongal and 7 Cluster Beans and Tomatoes have started growing in a big way in the past 20 days. #Garden

Tomatoes
Cluster Beans

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.