தக்காளி மற்றும் 7 ரோஜாக்கள்

இந்த மழையும் குளிரும் எப்போது முடியும் என்று நான் மற்றும் தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் என்று நினைத்தேன்… ஆனால் செடிகளும் காத்து கொண்டிருந்திருக்கின்றன.

இந்த ஒரு வாரத்தில் வெயில் வர வர 2 தக்காளிகளும் 7 ரோஜாக்களும் பூத்திருந்தன. #Garden

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.