நிலக்கடலை – Raw Peanuts- Mungaphali

நிலக்கடலை – Raw Peanuts- Mungaphali

நிலக்கடலை தூவி விட அது பெரிதாய் செடியாய் வளர ஆரம்பித்தது. இதை வளர விடலாமா..வேறு காய்கறிகள் வளர்க்கலாமா என முடிவு செய்வதற்குள் அது நன்றாகவே வளர ஆரம்பித்திருந்தது..

இன்று எடுத்து பார்த்து விடலாம் என பார்த்த போது 50 நிலக்கடலைகள் வேரில் வந்திருந்தின.

#garden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.