புதிய புத்தகங்கள்

இன்று Discovery இல் வாங்கிய புதிய புத்தகங்கள் ஏழு. என்னுடைய Reference காகவும், மற்றவர்கள் வாங்கி படிப்பதற்காகவும் பட்டியலிடுகிறேன்.

  1. திருக்குறள் – ஜி. யோ. போப்பின் விளக்கவுரையுடன்
  2. இந்திய வானம் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
  3. காட்சிகளுக்கு அப்பால் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
  4. பதின் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
  5. கேள்விக்குறி -எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
  6. எலியின் பாஸ்வேர்டு -எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
    ஏழாம் சுவை – மருத்துவர்.கு. சிவராமன்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.